قابل توجه

لطفا بعد از مطالعه شرایط و خانه پری دقیق.  این فورم، آنرا ضمیمه کاپی تذکره و یا پاسپورت دارای اعتبار به ایمیل آدرس 

ارسال نمایید. شعبه مربوطه بعد از دریافت فورم در مدت سه روز کاری، جهت طی مراحل درخواست شما از طریق ایمیل   properties@kabulnewcity.com

 .و یا واتسپ با شما به تماس میشود

 

District 19th, Deh Sabz, Baba Quchqar Road, Parcel 2.8 Office, Kabul Afghanistan
info@kabulnewcity.com
+93 792 82 1298

Our Location