قابل توجه مشتریان محترم پروژۀ اول و دوم شرکت خاور

پارسل ب فاز اول کابل جدید که قبلا طی محفل بزرگ توسط اراکین بلند رتبه امارت اسلامی افغانستان افتتاح گردید شامل پروژه های اول و دوم و ساحات انکشافی آنها نیز میگردد. شرکت ساختمانی خاور تعهد نموده است که ساحات متذکره، به شمول زیر بناها و نماهای بیرونی ساختمانها را مطابق ماسترپلان و با در نظر داشت معیار های تعریف شده، اعمار نماید. بدینوسیله به اطلاع مشتریان محترمیکه قبلا درین پروژه ها نمرات زمین خریداری نموده اند رسانیده میشود تا نکات آتی را بصورت دقیق مطالعه نموده، طبق رهنمود شرکت عمل نمایند

یک: از تمام مشتریانیکه نمرات شان در پروژه اول و دوم و یا ساحات انکشافی آنها ثبت و راجستر گردیده،  تقاضا میگردد اسناد دست داشته خویش را به دفتر ساحوی شرکت تسلیم نمایند تا مطابق لایحۀ ثبت شده طی مراحل گردیده و مورد بررسی قرار گیرد. بعد از تاییدی اسناد در رابطه به تثبیت نمرات و ارایۀ اسناد جدید مطابق نورم تعین شده، اقدام صورت میگیرد.

دو: تمام ساحات پلان شده طبق دستور مقامات عالی، با برنامه ریزی دقیق به پیش خواهد رفت. سرک ها، کوچه ها و نمرات رهایشی نامگذاری گردیده و در هر قسمت تابلو نصب میگردد. اسناد جدید و اجازۀ کار، طبق تابلو های نصب شده به مالکین توزیع میگردد

سه: مصارف  ویا هزینه خدمات زیربنایی فی نمره مجموعا 4500 دالر تعیین گردیده که از جمله آن 1500 دالر توسط شخص مشتری به خزانه دولت واریز میگردد.

چهار: از مجموع هزینه خدمات زیربنایی قسط اول آن مبلغ 1000 دالر به حساب شرکت و 500 دالر به حساب وزارت محترم امور شهر سازی، به صورت پیش پرداخت واریز میگردد و متباقی آن بصورت اقساط در مدت سه سال قابل پرداخت میباشد

پنج: بعد از پرداخت قسط اول خدمات زیربنایی،  سند ملکیت از کابل جدید صادر میگردد

 شش: آنعده از مشتریانی که اسناد دست داشته شان را طی مراحل نکرده و فورم پرداخت اقساط را امضاء ننمایند، نمرات شان به فاز بعدی انتقال میابد که آنگاه حق شکایت را نخواهند داشت

 هفت: مشتریانیکه سر از ماه حمل 1403 اقدام به اعمار نمرات خویش نکنند، با گذشت یک ماه ، نمرات آنها به فاز بعدی انتقال داده میشود

هشت: نقشه خانه های یک منزله و دو منزله و دیوار های مشرف به سرک، از جانب شرکت به مشتریان ارایه میگردد، مشتریان محترم طبق نقشه داده شده به اعمار منازل خویش اقدام نمایند

 نه: اعمار سرک ها، کوچه ها، کانالیزاسیون، آب و برق از وظایف شرکت میباشد که مکلف است در رابطه به اسرع وقت اقدام نماید

ده: در صورتیکه مشتریان گرامی مطابق اصول و مقررات شرکت عمل نمایند، نمرات شان از طرف وزارت محترم امور شهر سازی مورد تایید قرار گرفته و در اسرع وقت قبالۀ شرعی اجراء میگردد

 یازده: آنعده از نمراتی که در مسیر سرک ها و یا ساحات تجارتی و ساحات عام المنفعه قرار گرفته باشد،  شرکت مکلف است در عوض آن، در جای مناسب، نمرات جدید برایشان تثبیت نماید. در صورتیکه چهار دیواری و مصرف دیگری بالای نمرات صورت گرفته باشد، شرکت موظف به پرداخت آن مصارف میباشد

 دوازده: آنعده از مشتریانی که نمرات شان در پروژۀ اول و دوم ثبت و راجستر بوده اما تا کنون عملا نمرات شان تثبیت نگردیده باشد، شرکت موظف است برای شان در محدودۀ پارسل ب نمره تثبیت نماید

هرنوع معلومات جدید بصورت دوامدار از طریق ویبسایت، صفحات اجتماعی، رسانه ها، نصب تابلو ها و کانال های دیگر ارتباطی به اطلاع مشتریان محترم رسانیده میشود

برای معلومات بیشتر لطفا به آدرس زیر مراجعه نمایید

دفتر ساحوی شرکت خاور، ناحیه نزدهم، ده سبز، شهرک سبز

شماره های تماس: ۰۷۹۲۸۲۱۲۹۸          ۰۷۰۰۲۷۸۶۵۸

Website: www.kabulnewcity.com      Email: info@kabulnewcity.com                  

با احترام

شرکت ساختمانی خاور

توسعه دهنده کابل جدید

District 19th, Deh Sabz, Baba Quchqar Road, Parcel 2.8 Office, Kabul Afghanistan
info@kabulnewcity.com
+93 792 82 1298

Our Location