هموطنان عزیز حالا میتوانند در این پروژه ملکیت رهایشی و یا تجارتی خویش را ریزرف نمایند. خاور در مطابقت با اصول و نورمهای پذیرفته شده شهرسازی، طرح منظور شده در ساحه و قوانین مربوطه، با در نظر داشت تقاضا و علاقمندی مراجعین خویش ساحات رهایشی و تجارتی را در سه کتگوری در اختیار آنها قرار میدهد

 ⁠ ⁠یکم :تعدادی از اپارتمانها و ویلاهای رهایشی از جانب شرکت اعمار  و با شرایط ومشخصات تعیین شده به مشتریان محترم عرضه میگردد

⁠ ⁠دوم :برای کسانیکه علاقمند آن اند تا ویلاها‌ و اپارتمان های رهایشی و یا تجارتی را شخصا اعمار نمایند، شرکت نمرات زمین را در نظر گرفته که تحت شرایط مشخص در اختیار ایشان قرار میگیرد. البته اعمار هرنوع ساختمان مطابق نقشه شرکت و یا با منظوری شرکت در مطابقت با دیزاین و شرایط تعیین شده صورت میگیرد

 سوم :متقاضیان محترم در صورت علاقمندی میتوانند بعد از ریزرف و دریافت نمرات زمین خویش برای اعمار آن با شرکت وارد قرار داد شوند

:برای ریزرف ملکیت مورد نظر لطفا به بخش های ذیل مراجعه نمایید

District 19th, Deh Sabz, Baba Quchqar Road, Parcel 2.8 Office, Kabul Afghanistan
info@kabulnewcity.com
+93 792 82 1298

Our Location